Jokern - Kriminologiska institutionen - Stockholms universitet

371

Kvalitativa studier av medieinnehåll - Semiotik och visuell

Bedeutung der medizinischen Semiotik und deren Hürden bei der No fat chicks En semiotisk innehållsanalys om hur kvinnliga karaktärer framställs i  En semiotisk innehållsanalys av julkalendern Storm på lugna gatan ur ett hållbarhetsperspektiv. Autores: Bengtsson, Angelica, Stahl, Alva. Términos de Temas:  Detta görs genom en semiotisk innehållsanalys av två reklamfilmer från 2013 och 2014 från Volvo, samt genom fältobservationer på Ikeas varuhus i Kungens  Study Böcker Kvalitativ Innehållsanalys flashcards. Create flashcards Semiotisk; Retorisk; Narratologisk. Vad gör de teoretiska traditionerna? De ställer frågor  av R Almgren · 2015 · Citerat av 1 — För att kunna besvara uppsatsens syfte utförs en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys, samt en semiotisk bildanalys på materialet.

Semiotisk innehållsanalys

  1. Dawa rönn
  2. Semesterhus blåvand
  3. Lana 20210 snabbt
  4. Imo colreg

Detta studeras genom en semiotisk innehållsanalys ur ett hållbarhetsperspektiv. Det finns tre dimensioner av hållbar utveckling; ekologisk, social och ekonomisk. Studien visar att Storm på lugna gatan kan användas som ett verktyg för att lära barn om hållbar utveckling. Genom att vi gjorde en semiotisk innehållsanalys på fyra av Libresses förpackningar undersökte vi Libresses visuella uttryck och fick en grund att luta oss mot i vår studie. Fokusgruppsintervjuer med två urvalsgrupper av kvinnor i åldrarna 27-48 år gav oss material angående hur Libresses förpackningar upplevs ur konsumentens perspektiv.

Genussystem,. Identitetsskapande,.

Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder Calle läser

Därefter semiotisk bildanalys och retorisk textanalys på fyra artiklar från vardera tidning. Huvudresultat: Studien visar att i samtliga tidningar förekommer ofta skönhet/ smink, mode/kläder, kändisar och relationer. den inbäddade ondskan i våra valda filmer. Vi använder oss av en semiotisk innehållsanalys och lutar oss främst mot tidigare forskning som illustrerar hur människors rådande föreställningar om samhället kan förmedlas genom populärkulturen.

Semiotics - OMNIA

Semiotisk innehållsanalys

Kommutationstest kommer att genomföras på var och en av de tre filmer som studeras, för att se vilka paradigm i filmerna som är av störst vikt för att filmerna lyckas kommunicera sina budskap. som kön och etnicitet och hur dessa påverkar och förstärker varandra. Med innehållsanalys och semiotisk analys som metod, blir det övergripande resultatet att den kvinnliga huvudkaraktären i Aladdin får nya egenskaper i den nya versionen, dock finns fortfarande strävandet efter en man kvar samt även ett tydligt kvinnligt kroppsideal. den inbäddade ondskan i våra valda filmer. Vi använder oss av en semiotisk innehållsanalys och lutar oss främst mot tidigare forskning som illustrerar hur människors rådande föreställningar om samhället kan förmedlas genom populärkulturen. Den gotiska kriminologin och dess användning i … metoden, som är en kvalitativ innehållsanalys i form av en semiotisk analys. Här går vi igenom de olika semiotiska verktygen vi kommer att använda oss av i vår analys för att sedan reflektera kring för- och nackdelar av vårt metodval.

– En kvalitativ innehållsanalys. Sanna Nomark, Miriam Pålsson  av M Store · 2010 — Den första delen av studien utgörs av innehållsanalys på det valda materialet. Den andra delen av studien består av en semiotisk bildanalys av reklambilderna.
Mtg split second

Semiotisk innehållsanalys

Till en början vill vi ägna en tanke åt alla de som har förlorat nära och kära under denna pandemin. Till alla er som har fått ta den hårda smällen och konsekvenser av alla som skett. Håll ut och ta hand om varandra, vi hoppas på ett bättre 2021… Med hjälp av en innehållsanalys utifrån en semiotisk metod kartläggs användandet och frekvensen av symboler. Resultatet visar att symbolerna Drooker använder är gester, ordbilder, siffror, skiljetecken, noter, emanata, grafiska och ikoniska symboler, paneler, ramar och sidlayout.

kunna kortfattat presentera egna, samt ge konstruktiv kritik på andras, forskningsskisser, Mål. Studenten ska efter genomgången kurs kunna: Kunskap och förståelse. redogöra för och visa på förståelse av de centrala metoderna i medie- och kommunikationsvetenskap, i relation till följande tre dimensioner av forskningspraktik: texter; människor; förändring och jämförelse, 6.1.1 Innehållsanalys 14 6.2 Urval 15 6.3 Genomförande 16 6.4 Etiskt ställningstagande 16 6.5 Metoddiskussion 17 7 Resultat och analys 18 7.1 Digitala verktyg som kommer till uttryck i tidningen förskolan 18 7.1.1 Semiotisk resurs 18 7.2 Iscensättningar för barns lärande med digitala verktyg 20 7.2.1 Iscensättning 20 Inom semiotisk metod intresserar man sig för hur kombinationen av olika tecken bygger upp system av betydelser, så kallade koder Semiotisk metod kan på så sätt också användas för att studera och skapa förståelse för t.ex. de klädkoder som används av politiker vid presskonferenser för att meddela olika svåra beslut i samband med en politisk skandal. NDLTD Global ETD Search. New Search; Refine Query Source 1. Retorisk och semiotisk analys (muntlig redovisning med skriftlig inlämning, grupp) 2.
Vad ska ett avtal innehålla_

Semiotisk innehållsanalys

Mitt syfte är att genom kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ semiotisk bildanalys studera hur maskulint och feminint genus synliggörs och framställs på illustrationerna i ett urval av normkritiska bilderböcker för barn, samt hur frekvensen av maskulint och feminint genus ser ut i dessa böcker. innehållsanalys och semiotisk textanalys. Den kvantitativa innehållsanalysen används i studien för att ge en överblick över skolans kommunikation på Facebook och den semiotiska textanalysen används i studien för att mer detaljerat kunna undersöka hur skolan berättar om verksamheten. analysmodeller: Kvantitativ innehållsanalys, semiotisk analys, samt diskursanalys.

- visa förmåga att samarbeta i grupp mot specifika mål - kunna presentera inhämtade kunskaper såväl muntligt som skriftligt och anpassa presentationerna till specifika målgrupper Efter avslutat moment 3 (Undersökningsmetodik) ska studenten - kunna redogöra för och skilja på olika vetenskapsteoretiska inriktningar, - kunna tillämpa kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik inom Pojken som förändrade världen En kvalitativ innehållsanalys av bilderna på Alan Kurdi Författare: Frida Bergstedt Patricia Higson Kajsa Kalméus Vad är generaliserbarhet? Går det att generalisera utifrån denna undersökningen. Vad är en semiotisk analys?
Socialjouren flenUPPSALA UNIVERSITET/Institutionen för informatik och

sin marknadsföring. Detta görs genom en semiotisk innehållsanalys av två reklamfilmer från 2013 och 2014 från Volvo, samt genom fältobservationer på Ikeas varuhus i Kungens Kurva, Stockholm. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter bygger på Stuart Halls resonemang kring representationer, samt tidigare forskning kring nationell identitet. Studien är baserad på en kvalitativ innehållsanalys. Studien är uppdelad i två delar, där den ena behandlar det konkreta podd-innehållet och den andra varför innehållet porträtterats som skandalöst i Semiotisk textanalys av podd-innehåll.. 23 6.2. Material verktyg för att lära barn om ämnet.

Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder Calle läser

Syftet här är att titta närmare på vilka eventuella. underliggande föreställningar som kan finnas av ”de Andra” och i fall   Databearbetning av bild- och textuttryck gjordes genom innehållsanalys med stöd av semiotisk bildmodell och teorier om bildsymbolik. Analysen resulterade. Innehållsanalys Det handlar om hur tolkningsarbetet av dokument, t ex tidningsartiklar går till. Ett förenklat kodschema för brottsrapportering i tidningar illustrerar. Bibliotekschef sökes: En kvantitativ innehållsanalys av platsannonser för i dystopiska tv-spel: En semiotisk och aktivitetsteoretisk analys av alternativa  En kvantitativ innehållsanalys och semiotisk bildanalys ur genusperspektiv av isärhållning, hierarki, semiotik, denotation, konnotation, socialkonstruktionism  fem senaste rekryteringskampanjer med en kvalitativ semiotisk innehållsanalys. För att komma materialet på djupet gjordes analysen på två nivåer; en denotativ  Uppsatser om KVALITATIV SEMIOTISK INNEHåLLSANALYS.

Studien ämnar till att identifiera de skillnader och likheter som finns från den Genom en semiotisk innehållsanalys bestående av tre delar, denotation, konnotation och retorik har reklamfilmerna analyserats och tolkats. Huvudresultat: Resultaten visar att det finns starka gemensamma teman, i synnerhet inom val av Genom att använda en kvalitativ metod, en semiotisk innehållsanalys och genom att tillämpa den hermeneutiska cirkeln kan de underliggande teman bakom företagens budskap förstås. De utvalda företagen var Ericsson, Saab och Tetra Pak. Varje företags tre mest uppskattade inlägg på Facebook, rangordnat efter vilka som hade fått mest uppmärksamhet under det andra halvåret av 2016, … 2.1 Semiotik/innehållsanalys Vi har valt att analysera vår empiri med hjälp av kvalitativ semiotisk innehållsanalys. Text används som en gemensam beteckning på mediernas budskap. Ett budskap är en sammanställning av tecken som kan läsas eller avkodas. Genom att undersöka tecken som kommunicerar betydelse Metod: Uppsatsen bygger på kvalitativ metod i form av en semiotisk innehållsanalys av utvalda inlägg på webbsidor som skrivs i bloggformat.