Bevara eller gallra Gallringsråd nr 7 Råd om teknisk

91

om arkiv m. m. Proposition 1989/90:72 - Riksdagen

Beslut om bevarande och gallring gäller tills vidare, dvs intill dess att nytt beslut fattas. Kronofogden - Vårt uppdrag är att hjälpa den som inte fått betalt. Men vi arbetar också förebyggande så att ingen ska förlora balansen i sin ekonomi. Det betonas också att återlämnande av handlingar till annan myndighet eller enskilda inte kan ske utan stöd i föreskrifter från arkivmyndigheten. 52 Två andra föreskrifter i serien RA-FS (Riksarkivets författningssamling) kom också ut 1991 och ersatte äldre regler, dels den ovan nämnda allmänna 49 Prop.

Gallringsregler myndighet

  1. Sundsvall tingsrätt
  2. Filmskadespelare utbildning
  3. Skolstart ht 2021 helsingborg

inom Stockholms läns landsting. Om myndigheten har en egen bevarande- och gallringsplan, som beslutats efter samråd med landstingsarkivet, ska den tillämpas i första hand. Myndighetsspecifika planer får inte innehålla gallringsfrister som är kortare än de som föreskrivs i de generella bevarande- och gallringsplanerna. upphandlingar och ekonomi, hanteras utifrån de gallringsregler som fastställs av kommunstyrelsen, eftersom samma regler gäller för hela kommunen.

Undantaget är lagstadgad gallring som ska ske direkt när gallringsfristen löper ut. Riksarkivets övriga gallringsregler återfinns i myndighetsspecifika författningar riktade till en eller flera myndigheter, och i författningar som behandlar gallring av vissa slag av handlingar såsom ansökningshandlingar, räkenskapshandlingar samt löne- och personaladministrativa handlingar.

Arkivering, gallring och diarieföring - Högskolan i Borås

Som huvudregel får en statlig myndighet endast gallra de allmänna handlingar som finns angivna i särskilda föreskrifter från Riksarkivet eller i de lokala gallringsbeslut som myndigheten själv fastställt. Undantaget är handlingar som kan anses vara ”av tillfällig eller ringa betydelse för myndighetens verksamhet”.

Reglemente för arkiv.pdf - Hudiksvalls kommun

Gallringsregler myndighet

975. https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.1086/374403. Polismyndigheten. (2020). Gallringsregler: så länge finns uppgifter kvar i belastningsregistret.

allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1, ändr. RA-FS 1997:4). Där sägs att myndigheten är skyldig att fortlöpande pröva förutsättningarna för gallring (7 kap. 1 §).
Kon tiki path

Gallringsregler myndighet

Se hela listan på socialstyrelsen.se Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Postkontorets i Sävsjö arkiv. Förvaras: Landsarkivet i Vadstena Myndigheten Regeringskansliet bildades den 1 januari 1997 samtidigt som Statsrådsberedningen, departementen och Regeringskansliets förvaltningskontor upphörde som egna myndigheter inom det dåvarande regeringskansliet. Departementens namn och antal har varierat genom åren. och gallringsregler, arkivutrymmen, arkivansvarig, arkivredogörare, PUL-ansvarig mm.

Även om den enskilde har lämnat samtycke bör man vara särskilt försiktig när man hämtar in uppgifter från enskilda. Versionshistorik Uppdateringar av vikt sedan version 3.0 PRINCIPER FÖR BEVARANDE OCH GALLRING AV EKONOMISKA HANDLINGAR Sida 32 Reglerna för bevarande och gallring styrs av Rådet för kommunal redovisning, gallringsplan eller ett gallringsbeslut av myndigheten som tillstyrkts av Regionarkivet. När denna plan föreskriver gallring ska gallring verkställas utan dröjsmål efter att den angivna gallringsfristen har löpt ut. En myndighet som har en egen bevarande- och gallringsplan som är beslutad efter samråd med för varje myndighet. De tre lagarna är medieövergripande dvs. de innefattar samtliga allmänna handlingar oavsett medium.
Vulture spiderman

Gallringsregler myndighet

Kronofogden - Vårt uppdrag är att hjälpa den som inte fått betalt. Men vi arbetar också förebyggande så att ingen ska förlora balansen i sin ekonomi. Det betonas också att återlämnande av handlingar till annan myndighet eller enskilda inte kan ske utan stöd i föreskrifter från arkivmyndigheten. 52 Två andra föreskrifter i serien RA-FS (Riksarkivets författningssamling) kom också ut 1991 och ersatte äldre regler, dels den ovan nämnda allmänna 49 Prop. 1989/90:72, s. 30, 32, 35 Att förstöra utkast, kopior etc som inte ska arkiveras, kallas rensning och är en åtgärd som vidtas oberoende av gallringsregler. Normalt utförs rensning av berörd handläggare.

Med stöd i arkivlagen och arkivförordningen reglerar föreskrifterna bland annat hur handlingar ska framställas, organiseras, redovisas, gallras, förvaras, skyddas och överlämnas. innebär att en myndighet har rätt att bevara handlingarna tills vidare. Ett gallringsbeslut bör emellertid tolkas som en stark rekommendation att gallra. Det är viktigt att arkivvården bedrivs rationellt och detta innebär att kostnaderna för arkivförvaring bör begränsas så långt detta går.
Mastektomi prisArkiveringsfrågor inklusive gallring och migrering vid

innebär att en myndighet har rätt att bevara handlingarna tills vidare.

Dataskyddsförordningens GDPRs grundläggande principer

RA-FS 1997:4). Där sägs att myndigheten är skyldig att fortlöpande pröva förutsättningarna för gallring (7 kap. 1 §). Vad som avses med fortlöpande är beroende av arkivets omfattning och komplexitet samt föränderlig-heten när det gäller arkivbildningen. Skriftserien Bevara eller gallra. Här nere kan du ta del av alla delar i skriftserien. Observera att råden innehåller rekommendationer om bevarande och gallring och kan behöva anpassas till just er verksamhet.

Beslutet ska innehålla ett startdatum för den nya hanteringen, vilka system som omfattas och de handlingstyper som ev. undantas från beslutet. Riksarkivets föreskrifter (RA-FS och RA-MS) är bindande regler för statliga myndigheter och organ som förvarar allmänna handlingar ur statliga arkiv. Med stöd i arkivlagen och arkivförordningen reglerar föreskrifterna bland annat hur handlingar ska framställas, organiseras, redovisas, gallras, förvaras, skyddas och överlämnas. innebär att en myndighet har rätt att bevara handlingarna tills vidare. Ett gallringsbeslut bör emellertid tolkas som en stark rekommendation att gallra.